Åpenhetsloven
- The Norwegian Transparancy Act

T&G Elektro AS Redegjørelse

Regnskapsåret 01.01.2022 – 31.12.2022

Generell informasjon

T&G Elektro AS (T&G) ble etablert i 1955. Selskapet produserer elektriske og fiberoptiske kabelsystemer, konnektorer, adaptere og relatert koblingsmateriell for telekommunikasjons-, energi-, rom- og forsvarsmarkedene. T&G er en familieeid bedrift med til sammen ca. 100 ansatte i Norge i Nes i Ådal og på Høvik samt søsterselskaper med lokale partnere i utlandet med 250 ansatte i Finland, Polen, Sverige, og Sri Lanka. Det største markedet er i Norge, men en betydelig del av T&G’s produkter eksporteres til andre land i Norden, Europa og USA. Leveranser til Afrika og Asia forekommer i mindre grad bortsett fra spesifikke prosjektleveranser til selskapehets virksomheter i Sri Lanka.

T&G har direkte underleverandører fra hele verden, hvorav over 85% er fra EØS, EU og USA. Resterende leveranser kommer fra Asia

T&G har vært medlem av FN’s Global Compact siden 2013 og rapporterer årlig om selskapets innsats, sosialt ansvar og aktsomhet relatert til menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, anti korrupsjon og miljø. T&G har et arbeidsreglement som alle forplikter seg å følge. I arbeidsreglementet er det beskrevet hvilke krav selskapet stiller til alle ansatte relatert til etikk, miljø, arbeidsforhold og anti-korrupsjon. Alle i T&G deltar på regelmessige CSR (Corporate Social Responsibility)/Dialog-møter på gruppe- og avdelingsnivå hvor Global Compact’s 10 bud repeteres.

 

Alle ansatte oppfordres i møtene til å informere om uregelmessigheter og mulige brudd på reglementet. T&G har aktivt arbeids- og miljøutvalg og tillitsvalgte i god dialog med alle ansatte som rapporterer og varsler eventuelle hendelser. Vi har varslingspostkasser hvor ansatte kan varsle og selskapet gjennomfører årlige trivsel- og medarbeiderundersøkelser hvor alle medarbeidere kan klage og varsle anonymt. Alle nyansatte og påfølgende år får opplæring av kvalitetssjef om hvordan man kan varsler anonymt til verneombud og/eller nærmeste leder. Håndtering av varsler er beskrevet i T&G’s Personalhåndbok.

T&G er sertifisert etter miljøstandarden ISO14001:2015 og ble revidert i mai, industristandarden ISO9001:2015 og fly-, rom- og forsvarsstandarden EN9100:2018 hvorav T&G ble revidert i november/desember. EN9100 har strenge krav til oppfølging og kontroll av leverandørkjeden.

T&G godkjenner og følger opp leverandører etter klare definerte kriterier og bruker en programvare utviklet for å følge opp, kontrollere og sertifisere leverandørkjeden (se Orixe – Ansvarlighet i Din Leverandørkjede). Vi har over 400 leverandører og det er et omfattende arbeid å følge opp alle og sikre at deres leverandørkjede følger produkt-, kvalitets- og leveransekrav i tillegg til Åpenhetsloven.

I programmet sertifiserer T&G nye leverandører og følger opp eksisterende med nye reviderte krav for å sikre nye aktsomhetsvurderinger og avdekke mulig risiko. T&G har som mål å samarbeide og hjelpe eksisterende leverandører som eventuelt ikke møter alle kravene.

Mange kunder stiller strenge krav til T&G relatert til menneskerettigheter og gode arbeidsforhold. Disse kravene inngår i kontrakter og er en forutsetning for å kunne være en leverandør. T&G’s oppgave er å passe på at alle samarbeidspartnere, egne selskaper, underleverandører, deres underleverandører osv. respekterer ansattes rettigheter og investerer i gode arbeidsforhold.

T&G deltar aktivt og er medlem i FSi’s (Forsvars- og Sikkerehetsindustriens forening) Bærekraftsutvalg som ble etablert høsten 2022. Utvalget består av medlemmer som representerer både store og små og mellomstore (SMB) bedrifter. Utvalget har jevnlige arbeidsmøter og arrangerer seminarer for FSi’s medlemmer.

Negative konsekvenser og risiko

T&G har revidert flere selskaper, både digitalt og fysisk. T&G har avdekket konkrete mangler i rutinene for helse, miljø og sikkerhet (HMS), personal (HR) og oppfølging og kontroll av underleverandører:

  • Ingen, eller manglende rutiner for bruk av risikovurderinger ifm bruk av kjemikalier
  • Ingen, eller mangel på datablader for kjemikalier 
  • Ingen rutiner for anonyme varslingsrutiner 
  • Dårlig oppfølging av egen leverandørkjede

Feil bruk og/eller mangel av beskyttelse av kjemikalier kan føre til alvorlige skader og sykdommer hos de ansatte og/eller barn i svangerskap. Uten gode varslingsrutiner kan det oppstå brudd mot flere punkter i våre retningslinjer som kan skade personell og materiell. Om leverandørene ikke følger opp våre, våre kunders og Norges lovverk kan mangler forplante seg lengre ned i leverandørkjeden som bryter mot FN`s Global Compact retningslinjer for menneskerettigheter, arbeidsvilkår, miljø og anti korrupsjon.

Spesielt i Asia har T&G avdekket avvik som vi følger opp. Våre søsterselskapers fabrikker følger åpenhetsloven, men de har fortsatt flere forbedringspunkter når det gjelder oppfølging av underleverandører. T&G har gjennomført digitale revisjoner og har planlagt fysisk revisjon de siste ukene i mai 2023.

Alle godkjente leverandører i Asia har bekreftet at de følger våre krav, men vi er usikre på om de faktisk følger alle etiske retningslinjer (se T&G Code of Conduct: A. Supply Chain Management – T&G Elektro (tgelektro.com)) som de lover og i hvilken grad de følger opp sine egne underleverandører. T&G vil derfor å prioritere oppfølgingen av større leverandører utenfor EØS, EU og USA i 2023. T&G planlegger å leie inn en ressurs med søkelys på asiatiske leverandører og vi har planlagt fysiske revisjoner i India i november 2023.

Tiltak

Alle revisjoner dokumenteres og eventuelle avvik registreres i henhold til våre rutiner i vårt kvalitetsledelsessystem. Alle avvikene skal lukkes og tiltak må dokumenteres av leverandøren. T&G arrangerer oppfølgingsmøter og hjelper leverandøren for å løse utfordringene når det er nødvendig slik at de forbedrer sitt arbeid med aktsomhetsvurderinger.

T&G’s prosedyrer for interne varsler og avvik følger samme prosedyre.

Kvalitets- og HMS ansvarlig har ansvaret for at avvik følges opp og lukkes. Ved alvorlige brudd som er uakseptable og ikke korrigeres tilfredsstillende vil T&G sperre leverandøren slik at all forretningsvirksomhet utelukkes. Ved slike hendelser vil berørte parter som kunder, brukere, myndigheter og eiere varsles. Eventuelle erstatninger og oppreising blir diskutert med alle parter og gjennomført der det er nødvendig. I 2021 ble en leverandør midlertidig sperret. T&G jobbet kontinuerlig med leverandøren uten positivt resultat og leverandøren ble sperret for all handel i begynnelsen av 2022. Den berørte part er informert.

T&G krever at alle leverandører er ISO9001 sertifisert og har et miljøledelsessystem i henhold til ISO14001. Enkelte leverandører som ikke er ISO9001 sertifisert krever spesiell godkjenning og oppfølging.

Alle leverandører må bekrefte at de følger våre etiske retningslinjer (Code of Conduct).

T&G har fått dokumentert at prosedyrer for kjemikaliehåndteringer har blitt iverksatt hos leverandører som ikke hadde tilfredsstillende rutiner. Andre leverandører har forbedret sine rutiner for å følge opp sine leverandører.

IMG_0247